Subtémata a ukazatele tématu PROBLÉM

Klimatické sucho (9 ukazatelů) – vyjadřující ariditu klimatu z hlediska vývoje srážek, vývoje hladiny podzemních vod a dostupnost vláhy v půdě

- pokles srážkového úhrnu roku 2018 ku dlouhodobému normálu

- pokles srážkového úhrnu let 2010 – 2018 ku dlouhodobému normálu

- pokles hladiny podzemní vody v srpnu 2018 ku průměrné srpnové úrovni hladiny za období 2007 až 2017

- míra výskytu zemědělského sucha

- průměrná využitá vodní kapacita za duben 2016 – 2018

- průměrná využitá vodní kapacita za duben 2018

- průměrná využitá vodní kapacita za rok 2018

- průměrný standardizovaný srážkový evapotranspirační index (SPEI) za duben 2010 - 2018

- průměrný standardizovaný srážkový evapotranspirační index (SPEI) za rok 2018

Sucho ve vodních tocích (6 ukazatelů) - vyjadřuje zejména vývoj běžných a nízkých průtoků, riziko vysychání a celkovou bilanční napjatost území

- výskyt povodí IV. řádu v povodí bilančně napnutého profilu

- riziko vysychání vodních toků

- počet dnů za období 2011 - 2018 s průtokem pod Q355d

- počet dnů za období 2011 - 2018 s průtokem pod Q330d

- změna Q355d mezi obdobími 1931 – 1960 a 1981 – 2010

- změna Qa mezi obdobími 1931 – 1960 a 1981 – 2010

Půda (23 ukazatelů) – vyjadřuje zejména stav půdy z hlediska přírodních vlastností, hodnotí míru eroze, ovlivnění půdních vlastností člověkem a způsob hospodaření

- průměrná velikost půdního bloku orné půdy

- rozloha půdních bloků orné půdy nad 30 ha

- průměrná půdní eroze na orné půdě

- extrémní půdní eroze na orné půdě

- donáška ornice do vodních toků

- výskyt MEO (mírně erozně ohrožených půd) dle LPIS

- výskyt SEO (silně erozně ohrožených půd) dle LPIS

- celkový rozsah plošného odvodnění

- rozsah plošného odvodnění luk

- sklon odvodněných ploch

- sklon orné půdy

- potenciální uhutnění půdy

- maximální uhutnění půdy

- extrémní uhutnění půdy

- nepříznivá hydrologická skupina půd

- extrémně nepříznivá hydrologická skupina půd

- nízká využitelná vodní kapacita

- využitelná vodní kapacita vztažená k ročnímu srážkovému úhrnu

- retenční vodní kapacita

- potenciální retence pro reálný stav

- potenciální retence pro reálný stav vztažená k ročnímu srážkovému úhrnu

- potenciální retence pro příznivý stav

- potenciální retence pro příznivý stav vztažená k ročnímu srážkovému úhrnu

Povodně (9 ukazatelů) – vyjadřuje míru a potenciál povodňového ohrožení zástavby v území

- odtok vody z území do oblasti s významným povodňovým rizikem

- výskyt oblasti s významným povodňovým rizikem přímo v povodí IV. řádu

- výskyt kritických bodů (lokalit ohrožených povodněmi z přívalových srážek)

- intenzita povrchového odtoku posouzením čísel odtokových křivek

- maximální hodnoty čísel odtokových křivek

- extrémní hodnoty čísel odtokových křivek

- změna Q100 mezi obdobími 1931 – 1960 a 1981 – 2010

- absolutní rozloha niv v intravilánech

- relativní rozloha niv v intravilánech

Krajinný pokryv (4 ukazatele) – vyjadřuje problematické charakteristiky ve vztahu k negativnímu ovlivnění a zintenzivnění odtoku

- úbytek plochy lesa

- plocha holin

- zdravotní stav lesa

- podíl zpevněných ploch