Subtémata a ukazatele tématu POTŘEBA

Odběry vod (5 ukazatelů) – vyjadřuje požadavky na zdroje vody pro lidskou potřebu a zajištění jejich kvality

- suma odběrů povrchových vod v povodí

- suma odběrů podzemních vod v povodí

- výskyt chráněné oblasti přirozené akumulace vod

- povodí vodárenské nádrže

- relativní plocha ochranných pásem vodních zdrojů

Stav vod (4 ukazatele) – vyjadřuje požadavky na území absorbovat produkované znečištění a zároveň vyhodnocuje, jak se lidská činnost podepisuje na stavu vod

- množství vypouštěných odpadních vod

- výskyt zranitelné oblasti

- vyhodnocení ekologického stavu vodních útvarů v povodí

- vyhodnocení chemického stavu vodních útvarů v povodí