Subtémata a ukazatele tématu POTENCIÁL

Půda (18 ukazatelů) – vyjadřuje zejména schopnost půdy zadržet vodu a případně ji infiltrovat do podloží. Zároveň je hodnocen potenciál závlah půdy a potenciál optimalizace plošného odvodnění.

- podíl plochy půd s vysokou infiltrační schopností

- celková plocha půd s vysokou infiltrační schopností

- potenciální infiltrace do podloží

- úhrnná délka melioračních kanálů v povodí

- relativní délka melioračních kanálů ku ploše povodí

- plocha závlah ku ploše orné půdy

- podíl půd hydrologické skupiny A

- podíl plochy půd s vyšší využitelnou vodní kapacitou

- potenciál využitelné vodní kapacity vůči ročnímu srážkovému úhrnu

- průměrná retenční vodní kapacita

- potenciální retence pro reálný stav půdy vůči ročnímu srážkovému úhrnu

- potenciální retence pro příznivý stav půdy vůči ročnímu srážkovému úhrnu

- podíl průniku ploch odvodněných s plochami s vysokou retenční vodní kapacitou

- maximální podíl průniku ploch odvodněných s plochami s vysokou retenční vodní kapacitou

- průnik odvodněných ploch s plochami s vysokou infiltrační schopností

- maximální průnik odvodněných ploch s plochami s vysokou infiltrační schopností

- průnik odvodněných ploch s plochami s vysokou využitelnou vodní kapacitou

- maximální průnik odvodněných ploch s plochami s vysokou využitelnou vodní kapacitou

Niva (14 ukazatelů) – vyjadřuje celkovou plochu niv a zejména plochu niv v extravilánech s potenciálem k zlepšení provázanosti s vodním tokem a zvýšení retenčního potenciálu

- celková plocha niv

- relativní plocha niv

- celková plocha niv mimo intravilány

- relativní plocha niv mimo intravilány

- celková plocha niv odříznutých silničními náspy od toku

- relativní plocha niv odříznutých silničními náspy od toku

- celková plocha niv odříznutých silničními a železničními náspy od toku

- relativní plocha niv odříznutých silničními a železničními náspy od toku

- relativní plocha niv s vysokou infiltrační schopností půd

- relativní plocha niv s výskytem půd hydrologické skupiny A

- celková rozloha CHOPAV v nivách

- relativní rozloha CHOPAV v nivách

- plocha odvodněných niv

- sklon nivy

- relativní plocha odvodněných niv

- průměrný sklon nivy

Vodní toky (2 ukazatele) – vyjadřuje potenciál provádět opatření na vodních tocích. Předpokládá se, že čím více je v území vodních toků, tím více lze s vodou hospodařit. V případě, že vodní toky jsou v nevyhovujícím stavu, je zde větší potenciál ke zlepšení. V případě vodních nádrží ukazatel říká, že buďto se zde nádrže nachází a je možno uvažovat o jejich optimalizaci, anebo se zde naopak nenachází, a je zde prostor uvažovat o nových.

- hustota vodních toků

- plošný rozsah vodních nádrží

Humánní prostor (3 ukazatele) – vyjadřuje aktuálnost řešení vzhledem k počtu obyvatel, v případě dosavadní nerealizace pozemkových úprav je zde větší potenciál řešení v případě jejich zahájení.

- plocha katastrálních území s nezahájenými (případně zrušenými) komplexními pozemkovými úpravami

- absolutní počet obyvatel v povodí

- průměrná hustota obyvatel v povodí