shutterstock_1059762209_pas_IIetapa_edit
II. ETAPA

V rámci realizace II. etapy projektu ReSAO jsou zpracovány návrhy adaptačních opatření pro celkem 5 prioritních oblastí (povodí IV. řádu). Podrobnost zpracování odpovídá studiím proveditelnosti. Vzhledem k tomu, že chceme, aby byly tyto studie uživatelsky přívětivé a byly zaměřeny zejména na vlastní návrh opatření, je dokumentace II. etapy projektu ReSAO rozdělena do více částí. Pro pět prioritních oblastí vzniklo pět separátních studií. K těmto studiím vznikl společný podpůrný dokument, který osahuje společné informace platné pro všech 5 prioritních oblastí. Jedná se zejména o popis přístupů a použitých metodických postupů.

I. Metodické postupy
  • Srážko-odtokový model

 

  • Multikriteriální analýza

V této fázi bylo přistoupeno ke zpřesnění výsledků na úroveň nižších územních jednotek v rámci prioritní oblasti tak, aby na jejich základě bylo následně možné lokalizovat a navrhnout konkrétní opatření.

 

Samotná multikriteriální analýza byla rozdělena do tří hlavních témat (Problém, potenciál, potřeba). Každé téma mělo subtéma a subtéma bylo vyjádřeno ukazateli.

 

Účelné je navrhovat opatření tam, kde existuje potenciál ke zlepšení a tam, kde jsou jasně dány požadavky (potřeby) na území a bez realizace opatření by území mohlo přestat plnit svoje funkce.

 

Navzájem související data byla vyhodnocována na základě svých společných geoprostorových vazeb, nejčastěji metodou analýzu překryvu, jejímž výsledkem je vymezení souboru prioritních polygonů.

II. Koncepce návrhu opatření

K návrhu opatření je přistoupeno v následujících krocích:

1. Stanovení cílů a typů opatření
2. Shromáždění podkladů
3. Terénní průzkum
4. Vyhodnocení existujících záměrů, příležitosti a limity
5. Geoprostorová analýza
6. Návrhy opatření a jejich umístění
III. Katalog opatření
 
  • Opatření v lesích
  • Opatření na zemědělské půdě
  • Opatření na vodních plochách a vodních tocích

  • Krajinotvorná opatření

 

​Jednotlivé typy opatření jsou podrobně popsané v katalogu opatření.

 

 

Možnosti financování

Realizace opatření spadá do dlouhodobého horizontu a náklady jsou značné. Konkrétní podmínky pro jednotlivé zdroje financování jsou zveřejňovány s konkrétními výzvami a dotačními tituly. Hlavní zdroje financování lze spatřovat v:

 

  • Strukturální fondy EU (např. OPŽP, EAFRD)

  • Dotační programy MZE (např. Program rozvoje venkova, Podpora retence vody vkrajině – rybníky a vodní nádrže, Drobné vodní toky a malé vodní nádrže)

  • Dotační programy MŽP (např. Program péče a přírodu a krajinu, Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny)

  • Financováni v rámci komplexních pozemkových úprav

IV. Průvodní zprávy - výsledek II. etapy

Výsledky II. etapy projektu "REGIONÁLNÍ STRATEGIE ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ PRO PARDUBICKÝ KRAJ" jsou dostupné ke stažení zde:

                                                   

 

 

                                            

 

                                          

Průvodní zpráva Svitava (15,6 MB) 

Průvodní zpráva Ředický potok (18,9 MB)

Průvodní zpráva Novohradka (18,8 MB)

Průvodní zpráva Dobroučka (20,4 MB)

Průvodní zpráva Loučná (26,7 MB)