​V České republice se v současné době zjednodušeně vyskytují dva typy "projektů" řešících adaptační opatření:

 

 

1) První skupinu tvoří velkoměřítkové analýzy a koncepce (často pro území celé České republiky), které jsou zpracované většinou rezortními či akademickými pracovišti. Tyto materiály mají vysokou úroveň odborného zpracování, jsou podloženy množstvím tvrdých dat, nicméně jim pochopitelně chybí dostatečné rozlišení a aplikační přesah do realizační roviny.

 

2) Druhou skupinu tvoří již realizační projekty, které jsou však vytrženy z velkoměřítkového kontextu a jejich lokalizace je dána zejména jinými faktory nežli nejvyšší možnou účinností či dopadem na širší než řešené území.

V podstatě chybí projekty, které na analytické bázi řeší území středně velkého rozsahu, a které kladou současně důraz na realizaci opatření.

​Výše uvedené typy projektů a regionální přístupy v sobě integruje Regionální strategie adaptačních opatření – ReSAO.

Úkolem projektu ReSAO jsou objektivně podložené návrhy adaptačních opatření, která povedou ke zmírnění dopadu klimatické změny a zároveň budou mít pozitivní vliv na stav vod, kvalitu životního prostředí, trvale udržitelné principy, zejména v oblasti vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví. Kromě nové aplikace nejmodernějších a komplexních přístupů projekt integruje již zpracované materiály a existující data do snadno uchopitelných návodů. Další a neméně důležitou součástí projektu je mediace a facilitace, kdy je třeba u navrhovaných opatření umět představit celospolečenskou prospěšnost a dokázat pro ně získat širokou podporu.

Zároveň je třeba rychle cílit na realizaci opatření s prokazatelným pozitivním efektem. Tato opatření mohou být následně popularizována a prezentována jako úspěšné pilotní projekty. Dle dosavadních zkušeností je patrné, že realizace jednoho projektu je přínosnější než zpracování mnoha studií.

 

Projekt ReSAO je zejména o vodě, ale ne jen o ní. Správné fungování krajiny je úzce spojeno s vodou a adaptace na klimatickou změnu je vždy založena na dostupnosti vody či prognózách množství vod. Na jednu stranu jsou neustále prognózovány negativní trendy vývoje, na stranu druhou jsou zatím navrhována pouze lokální a konvenčně pojatá opatření. Tuto disproporci řeší projekt ReSAO umístěním komplexu konvenčních i inovativních opatření do regionů, kde jsou tato opatření prokazatelně nejúčinnější.

IEVA_BAR.jpg

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú.

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

​​

„Materiály a informace umístěné na tomto webu mohou být využity či publikovány pouze se souhlasem Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú. a v souladu s​ Podmínkami užití.“

 

© 2019 by iEVA

Všechna práva vyhrazena