1-02-02-067 Teplický potok

Prioritní oblast se nachází v povodí Teplického potoka (ČHP 1-02-02-067). Oblast se rozprostírá na území okresu Ústí nad Orlicí a v katastrálních územích Choceň (651974), Mostek nad Orlicí (699837), Újezd u Chocně (773948), Nasavrky u Chocně (701645), Hemže (638269), Turov (723908), Běstovice (603236), Koldín (668036), Němčí (723894), Seč u Brandýsa nad Orlicí (746487), Bošín u Chocně (748510), Skrořenice (748528). Agendu v působnosti ORP vykonává MÚ Vysoké Mýto. Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 10 obcí (Běstovice, Bošín, Mostek, Choceň, Nasavrky, Seč, Skořenice, Podlesí, Koldín, Újezd u Chocně).

Páteřním vodním tokem je Teplický potok (IDVT 10170968). Potok pramení pod obcí Podlesí v nadmořské výšce cca 350 m. V ř. km 7,326 ústí do Skořenického potoka (IDVT 10185405). Povodí Teplického potoka je převážné rovinaté tvořené rozsáhlou zemědělskou krajinou, nemá příliš vyvinutou říční síť. Do vymezené oblasti zasahuje záplavové území řeky Tichá Orlice.

Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 345 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. Území se nachází v povodí Tiché Orlice, které bylo vyhlášeno oblastí s významným povodňovým rizikem. Jsou zde evidovány celkem 4 kritické body, které stanovují nebezpečí povodní z přívalových srážek. Klimatické sucho se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 na necelých 68 % oproti dlouhodobému normálu let 1981 – 2010. Projevy sucha jsou patrné na stavu hladin podzemních vod, kdy v srpnu 2018 došlo k poklesu hladin v mělkých vrtech o 0,26 m oproti průměrné srpnové hladině za období 2007 – 2017. Současné využívání zemědělské půdy také představuje značný problém. Jako významně problematické lze hodnotit vysoké zastoupení orné půdy v povodí, vyšší potenciál uhutnění půdy, plošně rozsáhlé plochy se zastoupením hydrologických skupin C a D. Negativně se projevuje v minulosti realizované odvodnění pozemků, a to zejména v nivách vodních toků a v lokalitách s vysokou retenční kapacitou půdy.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch s vysokou retenční vodní kapacitou půdy a rozsáhlou plochou nivy Teplického potoka zejména v jeho spodním úseku. Velmi důležitým ukazatelem pro realizaci adaptačního opatření je skutečnost, že významná část rozlohy nivy je mimo intravilán. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a zasahuje sem i ochranné pásmo vodního zdroje. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

Mapy_30.png