4-15-02-007 Svitava

Oblast se rozprostírá na území okresu Svitavy, v katastrálních územích Moravská Dlouhá (614742), Hradec nad Svitavou (647233), Zářečí nad Svitavou (614769), Bělá nad Svitavou (601683), Rohozná u Poličky (740471), Muzlov (614751), Březová nad Svitavou (614726), Česká Dlouhá (614734), Lavičné (679259), Stašov (755320), Radiměř (737852), Banín (600857). Agendu v působnosti ORP vykonávají MÚ Polička, MÚ Svitavy. Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 8 obcí (Březová nad Svitavou, Lavičné, Banín, Bělá nad Svitavou, Rohozná, Hradec nad Svitavou, Stašov, Radiměř).

Oblastí protéká řeka Svitava (IDVT 10100024) a to v úseku od soutoku s Radiměřským potokem (IDVT 10186637) až po zástavbu města Březová nad Svitavou. Povodí je tvořeno svažitými lesními pozemky a ornou půdou. V dotčeném úseku Svitavy je vyhlášeno záplavové území.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha. Klimatické sucho se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 o necelých 35 % oproti dlouhodobému normálu let 1981 – 2010. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 153 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. V povodí jsou významné povodňové problémy. Řeka Svitava byla na několika úsecích vyhlášena oblastí s významným povodňovým rizikem. Plošně rozsáhlé nivy vodních toků zasahují do intravilánu obcí. Významné problémy v oblasti jsou spjaté s půdou. Bloky orné půdy se nacházejí zejména ve svažitých pozemcích nad zástavbou obcí, často se jedná o půdy s vysokým rizikem zhutnění.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch půd s vysokou retenční vodní kapacitou a vysokou infiltrační schopností. Nachází se zde plošně rozsáhlé nivy zejména vodního toku Svitava. Z hlediska realizovatelnosti opatření je pozitivní, že v dotčeném území neproběhly komplexní pozemkové úpravy. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranného pásma vodního zdroje. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

Mapy_38.png