1-03-01-033 Ředický potok

Prioritní oblast se nachází v povodí Ředického potoka (ČHP 1-03-01-033). Povodí se rozprostírá na území okresu Pardubice a v katastrálních územích Choteč u Holic (653012), Dražkov nad Labem (632244), Rokytno (741078), Lukovna (689076), Kunětice (737178), Sezemice nad Loučnou (747670), Bohumileč (606359). Agendu v působnosti ORP vykonává MÚ Pardubice. Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 4 obcí či měst (Rokytno, Sezemice, Kunětice, Choteč).

Oblastí protéká Ředický potok (IDVT 10185397), konkrétně jeho spodní úsek. Ředický potok je levostranným přítokem řeky Labe. Ve svém spodním úseku se jedná o v minulosti upravený a zahloubený vodní tok, který protéká především zemědělskou krajinou. Říční síť zde není příliš vyvinuta. Okrajově do prioritní oblasti zasahuje záplavové území Q100 řeky Labe.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha, které dosáhlo nadpolovičního počtu bodů z maximálně možného počtu v rámci multikriteriální analýzy. Klimatické sucho se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 na cca 70 % dlouhodobého normálu let 1981 – 2010. To je patrné na stavu hladin podzemních vod, kdy v srpnu 2018 došlo k poklesu hladin v mělkých vrtech o 0,20 m oproti průměrné srpnové hladině za období 2007 – 2017. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 371 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. Významné problémy v oblasti jsou spjaté s půdou. Je zde identifikován vysoký podíl odvodněných ploch, a také se zde nachází velké množství půdních bloků nad 30 ha.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch s vysokou retenční vodní kapacitou půdy. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území v neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a zasahuje sem i ochranné pásmo vodního zdroje. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

Mapy_31.png