1-03-04-025 Podolský potok

Oblast se rozprostírá na území okresů Chrudim a Pardubice, v katastrálních územích Jeníkovice u Choltic (658375), Barchov u Pardubic (600903), Raškovice u Přelouče (760820), Bezděkov (603571), Načešice (701041), Jezbořice (659371), Klešice (666165), Srnojedy (679097), Heřmanův Městec (638731), Rozhovice (742244), Staré Čivice (754170), Lány na Důlku (679071). Agendu v působnosti ORP vykonává MÚ Chrudim, MÚ Přelouč, MÚ Pardubice.  Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 12 obcí (Rozhovice, Pardubice, Srnojedy, Rybitví, Heřmanův Městec, Klešice, Jeníkovice, Jezbořice, Svinčany, Barchov, Bezděkov, Načešice).

Oblasti protéká Podolský potok (IDVT 10100270), a to v úseku od Heřmanova Městce po soutok s řekou Labe (IDVT 10100002). Povodí je charakteristické nepříliš vyvinutou říční sítí a tvoří ho zejména zemědělská půda. V dotčeném úseku Podolského potoka je vyhlášeno záplavové území.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha. Klimatické sucho se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 na 64 % oproti dlouhodobému normálu let 1981 – 2010. Projevy sucha jsou patrné na stavu hladin podzemních vod, kdy v srpnu 2018 došlo k poklesu hladin v mělkých vrtech o 0,39 m oproti průměrné srpnové hladině za období 2007 – 2017. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 339 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. V povodí jsou významné povodňové problémy, Podolský potok byl vyhlášen oblastí s významným povodňovým rizikem. Významné problémy v oblasti jsou spjaté s půdou. Převážná část povodí je tvořena bloky orné půdy, přičemž je zde velmi vysoké zastoupení bloků o rozloze nad 30 ha.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch s vysokou retenční vodní kapacitou půdy a rozsáhlými plochami niv. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území v neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranného pásma vodního zdroje. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

Mapy_35.png