1-03-03-066 Novohradka

Povodí se rozprostírá na území okresu Chrudim a v katastrálních územích Chroustovice (654264), Holešovice u Chroustovic (641111), Lhota u Chroustovic (6811164), Poděčely (723622), Mentour (693103), Zalažany (658464). Agendu v působnosti ORP vykonává MÚ Chrudim. Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 2 obcí (Jenišovice, Chroustovice).

Oblasti protéká řeka Novohradka (IDVT 10100079), a to v úseku od soutoku s Mentourským potokem (IDVT 10173876) po konec zástavby Chroustovic. Povodí je charakteristické nepříliš vyvinutou říční sítí a tvoří ho zejména zemědělská půda.  V dotčeném úseku Novohradky je vyhlášeno záplavové území.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha. Klimatické sucho se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 na necelých 59 % oproti dlouhodobému normálu let 1981 – 2010. Projevy sucha jsou patrné na stavu hladin podzemních vod, kdy v srpnu 2018 došlo k poklesu hladin v mělkých vrtech o 0,73 m oproti průměrné srpnové hladině za období 2007 – 2017. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 295 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. V povodí jsou významné povodňové problémy. Území se nachází v povodí Novohradky, která byla vyhlášena oblastí s významným povodňovým rizikem. Významné problémy v oblasti jsou spjaté s půdou. Převážná část povodí je tvořena bloky orné půdy, přičemž je zde velmi vysoké zastoupení bloků o rozloze nad 30 ha. Bloky orné půdy se vyznačují ve vysoké míře potenciálním rizikem zhutnění či v minulosti provedeným plošným odvodněním.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch s vysokou retenční vodní kapacitou půdy a rozsáhlými plochami niv. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území v neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí.

Mapy_34.png