1-03-03-062 Novohradka

Povodí se rozprostírá na území okresu Chrudim a v katastrálních územích Srbce u Luže ( 752878), Radim (737798), Řepníky (745235), Štěnec (763331), Luže (689254), Střemošice (757527), Voletice (784851), Lozice (687847), Jenišovice u Chrudimi (658448). Agendu v působnosti ORP vykonává MÚ Chrudim.  Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 5 obcí (Jenišovice, Řepníky, Lozice, Luže, Střemošice).

Oblastí protéká řeka Novohradka (IDVT 10100079), a to v úseku mezi obcemi Luže a Jenišovice. Povodí je charakteristické nepříliš vyvinutou říční sítí a tvoří ho zejména zemědělská půda. V dotčeném úseku Novohradky je vyhlášeno záplavové území.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha. To se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 na necelých 55 % dlouhodobého normálu let 1981 – 2010. Projevy sucha jsou patrné na stavu hladin podzemních vod, kdy v srpnu 2018 došlo k poklesu hladin v mělkých vrtech o 0,90 m oproti průměrné srpnové hladině za období 2007 – 2017. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 295 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. Významné problémy v oblasti jsou spjaté s půdou. Nachází se zde velké množství bloků orné půdy nad 30 ha, a to v celé ploše povodí. V severozápadní částí povodí se nachází půdy s vysokým potenciálem zhutnění. Dle výpočtů se z ploch orné půdy v zájmovém povodí ztratí 2,18 t/ha/rok. Povodí je součástí oblasti s významným povodňovým rizikem.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch s vysokou retenční vodní kapacitou půdy a rozsáhlými plochami niv. Pomístně se zde vyskytují plochy s vysokou infiltrační schopností půdy. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území v neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

Mapy_33.png