4-10-02-092 Malonínský potok

Oblast se rozprostírá na území okresů Svitavy a Blansko, v katastrálních územích Šnekov (614084), Horní Rudná (743348), Malonín (601802), Křenov (675873), Dolní Rudná (743330), Bělá u Jevíčka (601799), Smolná u Jevíčka (601811), Brťov u Velkých Opatovic (613029), Janůvky (657255), Jaroměřice (657484), Dlouhá Loučka (626431), Jevíčko – město (659321), Korbelova Lhota (613037), Pohledy (724670), Slatina u Jevíčka (749672), Březina u Moravské Třebové (614076), Zadní Arnoštov (789551), Velké Opatovice (779237), Jevíčko – předměstí (659339). Agendu v působnosti ORP vykonávají MÚ Moravská Třebová, MÚ Boskovice, MÚ Svitavy. Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 10 obcí (Bělá u Jevíčka, Křenov, Janůvky, Jaroměřice, Velké Opatovice, Rudná, Slatina, Březina, Pohledy, Jevíčko).

Oblast tvoří povodí Malonínského potoka (IDVT 10191567). Ten pramení nad obcí Křenov v nadmořské výšce cca 475 m n. m. a v ř. km 14,9 ústí do vodního toku Jevíčka (IDVT 10100239). Povodí je tvořeno svažitými lesními pozemky a ornou půdou. Mimo Malonínského potoka je povodí odvodňováno řadou krátkých přítoků, odtékajících ze svažitých území. Ve spodní části Malonínského potoka je vyhlášeno záplavové území.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha. Klimatické sucho se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 o 30 % oproti dlouhodobému normálu let 1981 – 2010. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 367 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. V povodí jsou významné povodňové problémy. Území se nachází v povodí řeky Třebůvky, která byla vyhlášena oblastí s významným povodňovým rizikem. Plošně rozsáhlé nivy vodních toků zasahují do intravilánu obcí. Je zde evidováno celkem 11 kritických bodů, které stanovují nebezpečí povodní z přívalových srážek. Významné problémy v oblasti jsou spjaté s půdou. Bloky orné půdy se nacházejí zejména ve svažitých pozemcích nad zástavbou obcí. V severozápadní části prioritní oblasti se tyto půdy vyznačují vysokým rizikem uhutnění. Plochy s vysokou infiltrační schopností či vysokou retenční schopností půdy jsou v mnoha případech odvodněné.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch půd s vysokou retenční vodní kapacitou a vysokou infiltrační schopností. Část zmíněných ploch byla v minulosti odvodněna. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranného pásma vodního zdroje. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

Mapy_37.png