1-03-02-062 Loučná

Povodí se rozprostírá na území okresů Chrudim, Ústí nad Orlicí, Pardubice a v katastrálních územích Jaroslav (657522), Újezd z Chocně (773948), Vysoké Mýto (788228), Rzy (627879), Dobříkov (627861), Radhošť (737640), Sedlíšťka (737658), Sedlec u Vraclavi (785148), Horní Jelení (642983), Zámrsk (790958), Janovičky u Zámrsku (790931), Trusnov (769002), Dolní Jelení (642975), Stradouň (755800), Týnišťko (772437), Vraclav (785164). Agendu v působnosti ORP vykonává MÚ Holice a MÚ Vysoké Mýto. Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 10 obcí (Trusnov, Týnišťko, Radhošť, Stradouň, Jaroslav, Zámrsk, Vraclav, Vysoké Mýto, Dobříkov, Újezd u Chocně).

Oblastí protéká řeka Loučná (IDVT 10100037) a to v úseku mezi obcemi Zámrsk a Radhošť. V tomto úseku do Loučné ústí řada přítoků. Charakter povodí utváří zejména zemědělská půda, v severovýchodní části území se nacházejí lesní pozemky. Povodí má dobře rozvinutou říční síť. Pro řeku Loučnou v dotčeném úseku bylo vyhlášeno záplavové území.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha. To se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 na přibližně 64 % oproti dlouhodobému normálu let 1981 – 2010. Projevy sucha jsou patrné na stavu hladin podzemních vod, kdy v srpnu 2018 došlo k poklesu hladin v mělkých vrtech o 0,56 m oproti průměrné srpnové hladině za období 2007 – 2017. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 766 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. Významné problémy v oblasti jsou spjaté s půdou. Je zde identifikován vysoký podíl odvodněných ploch, a také se zde nachází velké množství bloků orné půdy nad 30 ha.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch s vysokou retenční vodní kapacitou půdy a vysokou využitelnou kapacitou. Velmi důležitým ukazatelem pro realizaci adaptačního opatření je skutečnost, že významná část rozlohy nivy je mimo intravilán. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území v neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a zasahuje sem i ochranné pásmo vodního zdroje. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

Mapy_32.png