1-03-05-043 Doubravka

Oblast se rozprostírá na území okresů Chrudim a Havlíčkův Brod, v katastrálních územích Kněžice u Ronova (666971), Moravany u Ronova (666980), Žďánice u Vilémova (781983), Úhrov (672190), Skryje u Golčova Jeníkova (748820), Zvěstovice (793892), Dálčice (672165), Heřmanice u Vilémova (781924), Zehuby (797642), Spytice (793884), Kraborovice (672181), Uhelná Příbram (772763), Borek u Chotěboře (607541), Vilémov u Golčova Jeníkova (781975). Agendu v působnosti ORP vykonávají MÚ Chrudim, MÚ Čáslav, MÚ Chotěboř, MÚ Havlíčkův Brod. Prioritní oblast zasahuje do správního území celkem 10 obcí (Žleby, Heřmanice, Kraborovice, Zvěstovice, Uhelná Příbram, Vilémov, Skryje, Borek, Kněžice, Ronov nad Doubravou).

Oblast tvoří povodí vodního toku Doubravka (IDVT 10100609). Ta pramení pod obcí Uhelná Příbram v nadmořské výšce cca 465 m n. m. a v ř. km 14 ústí do vodního toku Hostačovka (IDVT 10100250). Do Doubravky ústí řada krátkých přítoků, a to zejména v jejím horním úseku. Povodí je tvořeno převážně zemědělskou půdou, lesy tvoří pás zejména podél Doubravky.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha. Klimatické sucho se projevuje zejména snížením srážkového úhrnu za rok 2018 o 39 % oproti dlouhodobému normálu let 1981 – 2010. Projevy sucha jsou patrné na stavu hladin podzemních vod, kdy v srpnu 2018 došlo k poklesu hladin v mělkých vrtech o 0,45 m oproti průměrné srpnové hladině za období 2007 – 2017. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem jejich vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 201 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. V povodí jsou významné povodňové problémy. Území se nachází v povodí řeky Doubravy, která byla vyhlášena oblastí s významným povodňovým rizikem. Je zde evidováno celkem 5 kritických bodů, které stanovují nebezpečí povodní z přívalových srážek. Významné problémy v oblasti jsou spjaté s půdou. Převážná část povodí je tvořena bloky orné půdy, přičemž je zde velmi vysoké zastoupení bloků o rozloze nad 30 ha. Většina bloků orné půdy je odvodněna, a to i v oblastech s vysokou retenční schopností půdy.

Vymezené území se vyznačuje značným potenciálem pro návrh a realizaci adaptačních opatření, a to zejména plošně rozsáhlým výskytem ploch s vysokou retenční vodní kapacitou půdy. Je zde vysoký podíl ploch s vysokou infiltrační schopností a vysokou využitelnou vodní kapacitou půdy, které byly v minulosti odvodněny. Tyto plochy představují vhodné lokality pro realizaci adaptačních opatření. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranného pásma vodního zdroje. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

Mapy_36.png