1-02-02-028 Dobroučka

Prioritní oblast se nachází v povodí vodního toku Dobroučka (ČHP 1-02-02-028). Povodí se rozprostírá na území okresu Ústí nad Orlicí a v katastrálních územích Dolní Dobrouč (628913), Dolní Čermná (628883), Skuhrov u České Třebové (749044), Dolní Houžovec (666815), Horní Houžovec (666823), Lanšperk (579038), Horní Dobrouč (642771), Jakubovice (656577), Kunčice u Letohradu (680656), Petrovice u Lanškrouna (720143), Ostrov u Lanškrouna (715999). Agendu v působnosti ORP vykonávají MÚ Lanškroun, MÚ Žamberk, MÚ Česká Třebová, MÚ Ústí nad Orlicí. Prioritní oblast zasahuje do správních území celkem 7 obcí (Dolní Čermná, Letohrad, Ostrov, Petrovice, Dolní Dobrouč, Ústí nad Orlici a Česká Třebová). Avšak největší část povodí se nachází na území obce Dolní Dobrouč, do ostatních jmenovaných obcí zasahuje pouze okrajově.

Páteřním vodním tokem oblasti je Dobroučka (IDVT 10185397), která je levostranným přítokem řeky Tichá Orlice (IDVT 10100023). Tok pramení nad obcí Horní Dobrouč v nadmořské výšce kolem 420 m n. m. a do Tiché Orlice se vlévá ve výšce cca 345 m n. m. Do Dobroučky ústí řada přítoků ze svažitých území, povodí se vyznačuje hustě vyvinutou říční sítí. Horní partie povodí jsou tvořeny převážně lesními pozemky, ve spodních partiích převažuje orná půda.

Prioritní území se významně potýká s problémem klimatického sucha, které dosáhlo nadpolovičního počtu bodů z maximálně možného počtu v rámci multikriteriální analýzy. Nejvíce se projevuje snížením srážkového úhrnu za rok 2018 na necelých 65 % dlouhodobého normálu let 1981 – 2010. Avšak na problém sucha poukazuje stav hladin podzemních vod, kdy v srpnu 2018 došlo k poklesu hladin v mělkých vrtech o 0,62 m oproti průměrné srpnové hladině za období 2007 – 2017. Vodní toky v prioritní oblasti se potýkají s vysokým rizikem vysychání, to potvrzuje i vývoj průtoků v období 2011 až 2018. V tomto období bylo evidováno 345 dnů s průtokem pod úrovní Q355d. V povodí jsou významné povodňové problémy. Území se nachází v povodí Tiché Orlice, které na níž byly vyhlášeny oblasti s významným povodňovým rizikem. Je zde evidováno celkem 8 kritických bodů, které stanovují nebezpečí povodní z přívalových srážek. Na povodních z přívalových srážek májí podíl rozsáhlé bloky orné půdy, které se vyznačují zejména vysokou sklonitostí.

V oblasti se nachází rozsáhlé plochy půd s vysokou infiltrační schopností a vysokou využitelnou vodní kapacitou, které jsou vhodné k aplikaci opatření pro snížení dopadů klimatické změny. Z hlediska realizovatelnosti opatření je velice pozitivní, že v dotčeném území neproběhly komplexní pozemkové úpravy, a to na významné ploše povodí. Vymezené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod a zasahuje do něj ochranné pásmo vodního zdroje. Tato skutečnost by měla být dalším podpůrným argumentem o maximální snahu snížení dopadů klimatické změny.

 

 

 

 

 

Mapy_29.png