Příklady dobré praxe

 

Voda v lesních porostech

Společnost Městské lesy Chrudim s.r. o., byla založena za účelem obhospodařování a správy lesů náležící městu Chrudim o celkové rozloze cca 454,25 ha. V roce 2004 byla část této plochy převedena na tzv. lesy zvláštního určení – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.

V posledních letech se na nepříznivém stavu lesních porostů podílí nedostatek vláhy, který je klíčový pro zdravé fungování lesního ekosystému. Sucho posledních let nahrává kůrovci, který ve velkém porosty likviduje.

Úkolem bylo přijmout taková opatření, která by v lesích déle zadržela srážkovou vodu. Zvoleno bylo jednoduché a finančně nenáročné řešení. Městské lesy Chrudim s.r.o. obnovily více než tří desítky lesních tůní. Ty mají zadržet vodu v krajině. Tůňky jsou vybudované na melioračních příkopech, kterými se naši předci naopak snažili lesy odvodnit. Situace byla tehdy dočista jiná, potýkali se s podmáčenými porosty, ve kterých bylo možné hospodařit jen obtížně. My jsme postaveni před opačný problém. Celkem vzniklo 33 tůní, a to ve třech etapách. Drobné tůně jsou jen malým zásahem v lesní krajině, přesto mají velký vodohospodářský význam. Některé tůně udrží vodu celý rok, jiné budou vysychat a naplní se po větších deštích. Obnova jezírek nebyla nákladná, stačilo ve vybraných lokalitách bagrem prohloubit a rozšířit odvodňovací kanály a vytvořit hrázky s přepadem. Městské lesy vyšla jedna tůňka na necelé 3.000,- Kč.

Tůň2.JPG
tůň3.JPG
Tůň1.JPG
tůň4.JPG
Akční plán

1. Z I. etapy projektu ReSAO vzešlo 10 prioritních oblastí pro návrh adaptačních opatření.

2. V roce 2020 byly v rámci II. etapy pro 5 prioritních oblastí zpracovány studie návrhu adaptačních opatření. Jednalo se o prioritní oblasti Ředický potok, Novohradka, Loučná, Dobroučka a Svitava. Doposud vyplynulo několik perspektivních opatření k dalšímu rozpracování a realizaci. Jedná se o:

Protipovodňová opatření pro Mravín (místní část obce Jenišovice) – návrh kaskády suchých nádrží a protierozních opatření

Revitalizaci Banínského potoka – rozsáhlá komplexní revitalizace toku a nivy v délce cca 700 m

Další příprava revitalizace Svitavy. Jedná se zejména o vyhotovení detailních analýz s ohledem na ovlivnění vodárenského zdroje.

Opatření navržená v rámci II. etapy by měla být postupně připravována k realizaci dle aktuálních možností.

Výsledky II. etapy pro 5 prioritních oblastí jsou uveřejněny na těchto webových stránkách.

3. V letech 2020 – 2021 zpracovat studie návrhu adaptačních opatření pro 4 další prioritní oblasti vybrané v rámci I. etapy projektu ReSAO. Rozsahem a obsahem je možno navázat na již zpracované materiály v rámci II. etapy.

4. V dalších letech (2021 a dále) vybrat dalších 10 prioritních oblastí a zde zpracovat studie návrhu adaptačních opatření. Metodologicky vycházet z II. etapy projektu ReSAO.

5. Zpracovat komunikační plán usnadňující projednání a realizaci navrhovaných opatření. Zrealizovat komunikační strategii, která překoná potenciální bariéry v tomto tématu u cílových skupin, upozorní na benefity kvalitně zvolených adaptačních opatření, zvýší informovanost, připravenost a motivaci veřejné správy na regionální i národní úrovni pro tvorbu adaptačních plánů a jejich následou realizaci. Informační kampaň o adaptačních opatřeních na změnu klimatu zaměřená na municipality, správce krajiny a širokou veřejnost využívá a zprostředkovává nová zjištění, které projekt přinesl.

6. Analyzovat možnosti umístění prvků modrozelené infrastruktury v rámci objektů a areálů ve vlastnictví státu a samospráv. Jedná se o opatření zejména v urbanizovaných území na podporu trvalé udržitelnosti (vodohospodářské prvky, energetické prvky, vegetace, ...). Tyto prvky následně realizovat.

Mapa_akcni_plan.png
Prezentace projektu ReSAO

Projekt ReSAO byl prezentován na následujících seminářích a konferencích:

Informační den posílení efektivního vodohospodářství

 

13.11.2019 byl projekt představen v rámci Informačního dne posílení efektivního vodohospodářství.

Tuto akci pořádala začátkem listopadu Regionální rozvojová agentura v rámci projektu AQUARES.

 

 

 

 

   

​​Semináře s představením navrhovaných opatření

Koncepce navržených opatření pro jednotlivé prioritní oblasti byla představena zástupcům dotčených obcí, orgánům státní správy a dotčeným zemědělským subjektům. Přítomní byli seznámeni s celkovou koncepcí projektu ReSAO a výsledky první etapy projektu, která probíhala v roce 2019. Dále pak byli informováni o hlavních problémech prioritní oblasti a byl jim nastíněn koncept možného řešení v podobě komplexu navržených opatření. Po představení koncepce byl otevřen prostor k diskusi, kde mohli přítomní vznést své připomínky k navrženým opatřením, popřípadě sdělit své poznatky z praxe. Relevantní připomínky a návrhy byly následně zapracovány do výsledných návrhů.

Semináře probíhaly na těchto místech:

  • 4.6.2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Sezemice

  • 10.6.2020 v Jenišovicích

  • 11.6.2020 v budově hasičské zbrojnice v Dolní Dobrouči

  • 17.6.2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Vysoké Mýto

  • 18. 6. 2020 v budově Státního zemědělského a intervenčního fondu ve Svitavách

  • 27. 8. 2020 v Baníně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquares.png
Seminar_20200610_100947.jpg
Seminar_P1030106.JPG
Letak4.png

Seminář k celému projektu ReSAO

Dne 11.9.2020 se na Krajském úřadě v Pardubicích uskutečnil seminář k celému projektu ReSAO. Zde byla akcentována potřeba zapojení samosprávy i široké veřejnosti do přípravy adaptačních opatření.

 

Konference Zdravá a odolná krajina

Dne 4.11.2020 byl projekt RESAO zmíněn na konferenci v rámci panelové debaty k tématu Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině.

Program_konference_4-11-2020_anotace3.pn