NF-SFZP CR-heslo_RGB.png

Adaptační strategie prioritních oblastí Pardubického kraje - východ

V rámci projektu je zpracováván návrh adaptačních opatření ve dvou prioritních oblastech (povodích IV. řádu). Jedná se o povodí Malonínského potoka a povodí Teplického potoka.

Prioritní oblasti byly vybrány na základě výsledků multikriteriální analýzy, provedené v rámci první etapy projektu ReSAO.

 

 

 

 

Prioritní oblast Teplický potok

Dle vyhodnocení multikriteriální analýzy tato prioritní oblast vyniká v následujících ukazatelích, které je potřeba v rámci II. etapy řešit.

 

Problém

 • uhutnění půdy, malý vsak v půdním profilu, malá retence vody v půdě, povodňové ohrožení, intenzita odtoku, pokles průtoků

Potenciál

 • možnost infiltrace

Potřeba

 • odběry vod, vypouštění vod

Průvodní zpráva:

Průvodní zpráva k prioritní oblasti Teplický potok (9,4 MB)

Teplicky_situacka.png

Lokalizace řešeného území

Prioritní oblast Malonínský potok

 

Dle vyhodnocení multikriteriální analýzy tato prioritní oblast vyniká v následujících ukazatelích, které je potřeba v rámci II. etapy řešit.

 

Problém

 • pokles srážkového úhrnu, pokles hladiny podzemní vody, SPEI, pokles průtoků, velikost půdních bloků, eroze půdy, plošné odvodnění, sklon orné půdy, malá retence vody v půdě, povodňové ohrožení, lesní hospodářství

Potenciál

 • možnost infiltrace, možnost závlah, zvýšení retence v nivách

Potřeba

 • odběry vod, vypouštění vod

Průvodní zpráva:

Průvodní zpráva k prioritní oblasti Malonínský potok (10,4 MB)

Maloninsky_situacka.png

Lokalizace řešeného území

Projednání s dotčenými subjekty

 

 • 21.4.2021 - Městský úřad Jevíčko, projednání se zástupci města Jevíčka.

 

 • 25.5.2021 - Městský úřad Jevíčko, projednání se zástupci samospráv v prioritní oblasti.

 • 22.4.2021 - obecní úřad Podlesí, projednání se zástupcem obce

Zápis z jednání (0,2 MB)

Zápis z jednání (0,2 MB)

Semináře

 

 • 12.10.2021 - Seminář Malonínský potok

 • 13.10.2021 - Seminář Teplický potok

Pozvánka (1,9 MB)

Pozvánka (1,9 MB)

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.