doba řešení 6 měsíců

V rámci této etapy bude stěžejním úkolem uvést navrhovaná opatření v život, tj. zajistit jim takové pokračování, aby byla zajištěna jejich realizace. Vzhledem k předpokládanému velkému rozsahu opatření a zejména proměnlivé typologii opatření se předpokládá, že bude třeba najít více nositelů a více implementačních kanálů.

 

Implementace opatření

Navržená opatření budou v maximální možné míře implementována do množství strategických a plánovacích dokumentů (viz kapitolu 1.5):

- modelově budou nastaveny přístupy státu ke správě krajiny

- bude připraven a v případě časové návaznosti také podán podnět pro zapracování navrhovaných opatření do plánů dílčích povodí

- bude připraven a v případě časové návaznosti také podán podnět pro zapracování navrhovaných opatření do plánů pro zvládání povodňových rizik a plánů pro zvládání sucha

- bude předložen seznam obcí s podnětem na zahájení KPÚ s připraveným „zásobníkem“ opatření

- pro státní podnik Lesy ČR budou vytipována opatření do střednědobého a dlouhodobého plánu

- vytvoření dalšího „zásobníku“ opatření pro správce a uživatele krajiny

- pro samosprávy bude sestaven soubor opatření, které bude možno dotačně pokrýt

- bude představen návrh zásad zemědělského, lesnického a dalšího hospodaření s vazbou na vodní režim krajiny

Financování opatření

                - bude sestavena koncepce krajských dotačních titulů

                - bude zpracován podklad pro národní dotační programy

- bude sestavena koncepce pro specializované dotační programy jednotlivých rezortů, zejména MZe a MŽP

Masivní publicita a aplikace projektu

- vytvoření mapového portálu projektu

- propojení s již existujícími mapovým portály (například krajskými)

- pro každou prioritní oblast budou na úrovni ORP uspořádány semináře a workshopy

- vytvoření brožury a letáků

- články v regionálních a celostátních médiích

Zahájena bude masivní publicita projektu ReSAO. Zároveň budou postupně podnikány aktivity podporující realizaci adaptačních opatření na společenské a politické úrovni.