doba řešení 24 měsíců

V prioritních územích vymezených v předchozí etapě projektu budou vypracovány detailní analyticko-návrhové studie. Tyto studie budou reflektovat problémy, potenciál a potřeby území. V rámci etapy budou modelově doloženy efekty navrhovaných opatření, tedy jaký se předpokládá kvantitativní dopad navržených opatření. Bude sestaven optimální návrh opatření. Návrhy budou projednány s dotčenými subjekty a vlastníky.

Rozsah zpracování

Opatření budou zpracována pro ucelená povodí IV. řádu, případně ucelené větší povodí. Bude tedy řešeno území několika obcí.

 

Podrobnost zpracování

Opatření budou standardně zpracována do úrovně studie proveditelnosti. To znamená, že:

- budou pořízeny dostatečně přesné podklady

- opatření bude umístěno

- opatření bude mít stanoveno projekční parametry

- bude kvantifikován dopad opatření

- budou identifikovány případné konflikty (infrastruktura, plánovací dokumentace, ...)

- budou stanoveny zábory potřebné pro realizaci opatření

- vše bude dokumentováno textovými, grafickými a tabelárními přílohami odpovídající podrobnosti

 

Projednání projektu a opatření

Navržená opatření budou projednána se všemi dotčenými, tj.:

- obcemi

- vlastníky

- uživateli

- správci vodních toků a správcem povodí

- orgány státní správy