I. Startovací etapa

doba řešení 6 měsíců

Jedná se o tuto první předkládanou část projektu. Ta je koncipována na 6 měsíců s ukončením 30. 6. 2019 a zahrnuje v sobě zejména:

- Stanovení koncepce a přístupů řešení projektu, představení projektu

- Zhodnocení a přenos zkušeností z obdobných projektů, rešerše

- Vymezení řešeného území

- Multikriteriální analýza a vymezení prioritních oblastí

- Shromáždění podkladových dat (rekognoskace možností, získání dat od institucí, nákup dat)

- Publicita projektu – vytvoření loga a vizuálního stylu Institutu aplikovaných výzkumů a aplikací a projektu ReSAO, vytvoření webových stránek institutu a projektu.

- Projednání projektu s dotčenými orgány a institucemi

- Závěry pro další etapy projektu