Akční plán

1. Z I. etapy projektu ReSAO vzešlo 10 prioritních oblastí pro návrh adaptačních opatření.

2. V roce 2020 byly v rámci II. etapy pro 5 prioritních oblastí zpracovány studie návrhu adaptačních opatření. Jednalo se o prioritní oblasti Ředický potok, Novohradka, Loučná, Dobroučka a Svitava. Doposud vyplynulo několik perspektivních opatření k dalšímu rozpracování a realizaci. Jedná se o:

Protipovodňová opatření pro Mravín (místní část obce Jenišovice) – návrh kaskády suchých nádrží a protierozních opatření

Revitalizaci Banínského potoka – rozsáhlá komplexní revitalizace toku a nivy v délce cca 700 m

Další příprava revitalizace Svitavy. Jedná se zejména o vyhotovení detailních analýz s ohledem na ovlivnění vodárenského zdroje.

Opatření navržená v rámci II. etapy by měla být postupně připravována k realizaci dle aktuálních možností.

Výsledky II. etapy pro 5 prioritních oblastí jsou uveřejněny na těchto webových stránkách.

3. V letech 2020 – 2021 zpracovat studie návrhu adaptačních opatření pro 4 další prioritní oblasti vybrané v rámci I. etapy projektu ReSAO. Rozsahem a obsahem je možno navázat na již zpracované materiály v rámci II. etapy.

4. V dalších letech (2021 a dále) vybrat dalších 10 prioritních oblastí a zde zpracovat studie návrhu adaptačních opatření. Metodologicky vycházet z II. etapy projektu ReSAO.

5. Zpracovat komunikační plán usnadňující projednání a realizaci navrhovaných opatření. Zrealizovat komunikační strategii, která překoná potenciální bariéry v tomto tématu u cílových skupin, upozorní na benefity kvalitně zvolených adaptačních opatření, zvýší informovanost, připravenost a motivaci veřejné správy na regionální i národní úrovni pro tvorbu adaptačních plánů a jejich následou realizaci. Informační kampaň o adaptačních opatřeních na změnu klimatu zaměřená na municipality, správce krajiny a širokou veřejnost využívá a zprostředkovává nová zjištění, které projekt přinesl.

6. Analyzovat možnosti umístění prvků modrozelené infrastruktury v rámci objektů a areálů ve vlastnictví státu a samospráv. Jedná se o opatření zejména v urbanizovaných území na podporu trvalé udržitelnosti (vodohospodářské prvky, energetické prvky, vegetace, ...). Tyto prvky následně realizovat.