Institut environmentálních
výzkumů a aplikací, z.ú.
 
 
logo_PardKraj_beznapisu.png
shutterstock_1059762209_pas_edited.jpg

Institut byl zřízen Pardubickým krajem

Úkolem institutu je hledat řešení problémů spojených se suchem a nedostatkem vody v krajině. Institut vypracovává pro region pomocí dílčích projektů komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii, zaměřenou na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy. Stejně tak slouží i pro ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným fenoménem klimatické změny.

Dalším výstupem činnosti institutu jsou návrhy a podněty pro legislativní změny, případně pro vytvoření potřebných programových dotací.

logo_PardKraj_beznapisu.png
resao_uvod_logo.png
Současný stav řešení adaptačních opatření

​V České republice se v současné době zjednodušeně vyskytují dva typy "projektů" řešících adaptační opatření:

1) První skupinu tvoří velkoměřítkové analýzy a koncepce (často pro území celé České republiky), které jsou zpracované většinou rezortními či akademickými pracovišti. Tyto materiály mají vysokou úroveň odborného zpracování, jsou podloženy množstvím tvrdých dat, nicméně jim pochopitelně chybí dostatečné rozlišení a aplikační přesah do realizační roviny.

 

2) Druhou skupinu tvoří již realizační projekty, které jsou však vytrženy z velkoměřítkového kontextu a jejich lokalizace je dána zejména jinými faktory nežli nejvyšší možnou účinností či dopadem na širší než řešené území.

V podstatě chybí projekty, které na analytické bázi řeší území středně velkého rozsahu, a které kladou současně důraz na realizaci opatření.

​Výše uvedené typy projektů a regionální přístupy v sobě integruje Regionální strategie adaptačních opatření – ReSAO.

 
 
resao_schema_slim.png
Úkol projektu

Úkolem projektu ReSAO jsou objektivně podložené návrhy adaptačních opatření, která povedou ke zmírnění dopadu klimatické změny a zároveň budou mít pozitivní vliv na stav vod, kvalitu životního prostředí, trvale udržitelné principy, zejména v oblasti vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví. Kromě nové aplikace nejmodernějších a komplexních přístupů projekt integruje již zpracované materiály a existující data do snadno uchopitelných návodů. Další a neméně důležitou součástí projektu je mediace a facilitace, kdy je třeba u navrhovaných opatření umět představit celospolečenskou prospěšnost a dokázat pro ně získat širokou podporu.

Zároveň je třeba rychle cílit na realizaci opatření s prokazatelným pozitivním efektem. Tato opatření mohou být následně popularizována a prezentována jako úspěšné pilotní projekty. Dle dosavadních zkušeností je patrné, že realizace jednoho projektu je přínosnější než zpracování mnoha studií.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je navrhnout odborně správný a funkční způsob adaptace krajiny na negativní dopady klimatické změny s hlavním zřetelem trvale udržitelné hospodaření v atraktivní kulturní krajině.

Projekt ReSAO je zejména o vodě, ale ne jen o ní. Správné fungování krajiny je úzce spojeno s vodou a adaptace na klimatickou změnu je vždy založena na dostupnosti vody či prognózách množství vod. Na jednu stranu jsou neustále prognózovány negativní trendy vývoje, na stranu druhou jsou zatím navrhována pouze lokální a konvenčně pojatá opatření. Tuto disproporci řeší projekt ReSAO umístěním komplexu konvenčních i inovativních opatření do regionů, kde jsou tato opatření prokazatelně nejúčinnější.

Základní informace o projektu RESAO jsou uvedeny v letáku:

Letak_web_edited.jpg

Celý leták je k dispozici ke stažení zde:

Leták ReSAO (3,2 MB)